انجمن علمی دانشجویان مدیریت تکنولوژی- موسسه آموزش عالی فارابی http://mtm-farabiuniversity.mihanblog.com 2020-05-25T08:00:19+01:00 text/html 2018-06-08T12:43:26+01:00 mtm-farabiuniversity.mihanblog.com کیارش جهانپور روش های انتقال تکنولوژی http://mtm-farabiuniversity.mihanblog.com/post/3 <p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">انتقال&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-width: initial; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">تکنولوژی</span>&nbsp;فرایندی است که جریان&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-width: initial; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">تکنولوژی</span>&nbsp;را از یک منبع به یک گیرنده میسر می سازد. در این مورد، منبع، مالک یا دارنده دانش است؛ در حالیکه که دریافت کننده، ذینفع چنین دانشی است. منبع می تواند یک فرد، یک شرکت یا یک کشور باشد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" style="text-decoration-line: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><img class="aligncenter wp-image-3108 size-full disappear mom_appear" title="انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی را از یک منبع به یک گیرنده میسر می سازد. در این مورد منبع، دارنده دانش و دریافت کننده، ذینفع چنین دانشی است. " src="https://shiftit.ir/wp-content/uploads/2016/11/Technology-transfer.jpg" alt="انتقال تکنولوژی" width="250" height="250" srcset="https://shiftit.ir/wp-content/uploads/2016/11/Technology-transfer.jpg 250w, https://shiftit.ir/wp-content/uploads/2016/11/Technology-transfer-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" style="text-align: justify; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; clear: both; margin: auto auto 15px; float: none; transition: opacity 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px; opacity: 1 !important;"></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">روشهای&nbsp;<a data-ail="3588" target="_blank" href="https://shiftit.ir/technology-transfer-processes/" title="فرآیند انتقال تکنولوژی" style="text-decoration-line: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">انتقال تکنولوژی</a>&nbsp;و همکاری های فناورانه به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود:</font></p><h3 style="text-align: justify; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Iransans">انواع روش های رسمی</font></h3><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">تملک شرکت Acquisition</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک شرکت که به منظور دسترسی به یک&nbsp;<a data-ail="3588" target="_blank" href="https://shiftit.ir/nature-technology-components/" title="تکنولوژی" style="text-decoration-line: none; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">تکنولوژی</a>&nbsp;یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر، شرکت دیگری را تملک می کند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">ادغام Merger</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک شرکت با شرکت دیگری که دارای تکنولوژی یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر است ادغام می شود و یک شرکت جدید از ادغام این دو شرکت موجود به وجود می آید. غالبا شرکت های ادغام شده هم اندازه هستند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">جذب آموزشی Education acquisition</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک شرکت افراد متخصص در یک نظام تکنولوژیکی معین را به کار می گیرد یا یک شرکت کوچک را کسب می کند تا به افراد آشنا با یک صلاحیت تکنولوژیکی و مدیریتی معین دسترسی پیدا کند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">لیسانس Licensing</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">قرارداد لیسانس، به قراردادهایی اطلاق می شود که فناوری توسط عرضه کننده لیسانس برای مدتی معین و در برابر مبلغی مشخص که معمولاً &nbsp;Royalityاست به دریافت کننده آن فروخته می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">عرضه کننده لیسانس موافقت می کند که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایه گذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم سازد.</font></div></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">سهام حداقلی Minority equity</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">بنگاه گیرنده تکنولوژی، مقداری از سهام بنگاه دهنده تکنولوژی را خریداری می نماید. به این ترتیب: اولا بنگاه گیرنده در تصمیمات بنگاه دهنده از این پس می تواند اعمال نظر داشته باشد</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">همچنین بنگاه گیرنده نیز خود در انتشار تکنولوژی ملاحظات بنگاه دهنده را مورد نظر قرار می دهد. چرا که در غیر اینصورت ضرر و زیان بنگاه دهنده، ضرر و زیان بنگاه گیرنده نیز می باشد. به این ترتیب یک ضمانت اجرایی ما بین دو بنگاه ایجاد می گردد.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">همکاری مشترک Joint venture</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">دو بنگاه اقدام به تاسیس یک بنگاه جدید می نمایند. مالکیت این بنگاه جدید ما بین دو بنگاه تقسیم شده است. همچنین دو بنگاه به حیات خود نیز ادامه می دهند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">تحقیق و توسعه مشترک Joint R&amp;D</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">دو یا چند بنگاه برای تحقیق و توسعه مشترک روی یک رشته یا تکنولوژی مشخص یا محصول خاص موافقت می نمایند. این همکاری مشترک می تواند به اندازه و میزان یکسانی نیز نباشد.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">پیمانکاری تحقیق و توسعه R&amp;D contract</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک بنگاه هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه در خصوص یک رشته یا یک تکنولوژی مشخص یا محصول خاص را به دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی یا بنگاه دیگر پرداخت می نماید. در این حالت بنگاه پرداخت کننده هزینه مالی در انجام پروژه مشارکتی می نماید.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">تامین مالی تحقیقات Research funding</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">در این حالت یک بنگاه بخش یا کل هزینه بنگاه دیگر یا دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی را به منظور مطالعات اکتشافی و شناخت فرصتهای جدید و نوآوری در حوزه کاری آن بنگاه می پردازد.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">اتحاد استراتژیک Strategic alliance</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک بنگاه منابع تکنولوژیکی خود را با دیگر بنگاه ها تقسیم می نماید تا به این ترتیب به یک هدف مشترک در نوآوری تکنولوژیکی دست یابند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">کنسرسیوم Consortium</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">بنگاه های مختلف و نهادهای عمومی به منظور دست یابی به یک هدف مشترک تلاش های خود را هماهنگ می سازند. در این حالت ممکن است یک پروژه بزرگ به زیر پروژه هایی تقسیم گردد که هر بنگاه موظف به انجام یک یا چند زیر پروژه گردد.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">برون سپاری Outsourcing</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">یک بنگاه فعالیتهای تکنولوژیکی خود را جهت انجام به بنگاه های بیرونی واگذار کرده برون داد فعالیتهای آنان را خریداری می نماید.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">بیع متقابل Buy back</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">در این روش عرضه کننده تکنولوژی موافقت می کند که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم کند و در آینده از محصولات تولید شده وی بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری خود، خریداری می کند.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان” شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق FDI، به صورت مستقیم نسبت به سرمایه گذاری در کشوری اقدام می کند و فناوری مربوطه را نیز در آن مجموعه بکار می گیرد.</font></p><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">خرید کل کارخانه Turn key</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق روش کلید در دست، به قراردادهایی اطلاق می شود که عرضه کننده تکنولوژی تعهد می کند تمامی عملیات مدیریتی فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای برنامه ریزی، ساخت و نصب پروژه های تکنیکی را در برابر دریافت مبلغی مشخص انجام دهد. به بیانی دیگر، در قرارداد کلید در دست، عرضه کننده تکنولوژی مجموعه ای کامل از تجهیزات فیزیکی و ابزار آلات به همراه نصب و راه اندازی آنان را برعهده می گیرد.</font></p><h3 style="text-align: justify; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Iransans">روش های غیر رسمی</font></h3><ul style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 40px 0px 0px; list-style: outside; font-size: 14px;"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">جذب افراد ماهر و دانش آموخته از سایر سازمان ها</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">برگزاری همایش ها و کنفرانس ها</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">آموزش افراد و فرستادن به کشورهای دارای تکنولوژی</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Iransans">جاسوسی صنعتی</font></li></ul><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">&nbsp;"جلسات هم اندیشی پیرامون انتقال فناوری در شرایط تحریم به صورت برخط برگزار میشود"</b></font></div> text/html 2018-05-01T06:27:46+01:00 mtm-farabiuniversity.mihanblog.com کیارش جهانپور مدیریت تکنولوژی؛ ماهیت و اهمیت http://mtm-farabiuniversity.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3">پیش بینی آینده ی دنیای فناوری و دستاوردهای احتمالی، آماده سازی سازمان برای تطبیق با فناوری های نوین، شناسایی فناوری های احتمای آتی که ریسک عملیاتی سازمان را افزایش می دهند یا تهدیدی برای موجودیت سازمان به شمار می روند، مدیریت روند انتقال تکنولوژی و ... از جمله مباحث اصلی مدیریت تکنولوژی هستند که در حوزه های مختلف فناوری همچون ریزپردازنده ها، فناوری های نانو، فناوری اطلاعات، تکنولوژی کسب و کار مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3">یکی از اصلی ترین وظایف مدیران تکنولوژی در سازمان ها توصیف جامع فناوری های مورد نیاز با توجه به محدویدت های منابع موجود در سازمان ها و رویکرد راهبردی کسب و کار سازمان است. انجام این دو امر مهم نیازمند داشتن مهارت و دانش مدیریت استراتژیک و عملیات است که در دوره های آموزشی مدیریت تکنولوژی می توان آن ها را مشاهده نمود.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">درحالی که بر اساس آمارهای بانک جهان صرفا در سال 2014 میلادی بیش از 2 هزار میلیارد دلار از صادرات جهانی به محصولات تکنولوژیک اختصاص یافته، هنوز نمی توان بازاری کارآمد، شفاف و بروز برای داد و ستد تکنولوژی ها و یا ثبت آن ها در ایران یافت. مدیریت تکنولوژی به عنوان حوزه ی مطالعاتی با ماهیت بین رشته ای (Interdisciplinary) می تواند به تشکیل ساختار اقتصادی هدفمند در حوزه ی بازار فناوری و بهبود بهره وری در صنایع بیانجامد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدیریت پروژه، مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، تحقیق در عملیات، بهینه سازی چندهدفه، تصمیم گیری مدیریتی، فنون آینده پژوهشی و ... از مهمترین دروس و مهارتهایی بشمار می روند که یک مدیری تکنولوژی می بایست به صورت حرفه ای به دست آورد و در فرآیندهای کاری مربوطه به کار بندد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای به دست آوردن مهارت ها و دانش مورد نیاز جهت اعمال مدیریت تکنولوژی به صورت کارا و کارآمد؛ آموزش مورد محور و آموزش جهت ارتقاء تفکر انتقادی از جمله موثرترین روش ها شناخته می شوند. اگرچه در مدارس کسب و کار (Business Schools) گوناگون روش های مختلفی برای ارائه و اموزش مهارت های لازم به مدیران تکنولوژی اتخاذ شده اند، اما می توان اینگونه ادعا کرد که اغلب دوره های اموزشی در این رشته با استفاده از موردهای تصمیم گیری گذشته که منجر به موفقیت های چشمگیر یا شکست های سنگین تجاری شده اند، سعی در ملموس ساختن متغیرهای اغلب انتزاعی مدیریتی در حوزه ی تکنولوژی دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">گفتمان های ماهانه ی برخط در موسسه آموزشی فارابی با هدف انتقال دانش مدیریت تکنولوژی و حصول ایده های نوآورانه در این حوزه در پرتال آموزشی دانشگاه به صورت منظم برگزار می شود. این گفتمان ها علاوه بر نشر دانش، موجبات شکل گیری سوالات جدیدی درذهن دانشجویان و اساتید گشته که منبعی ارزشمند جهت توسعه ی عناوین پژوهشی بکر برای پایان نامه ها و یا مقالات علمی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2018-04-03T06:13:47+01:00 mtm-farabiuniversity.mihanblog.com کیارش جهانپور انجمن علمی مدیریت تکنولوژی(موسسه ی آموزش عالی فارابی)- هدف http://mtm-farabiuniversity.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">انجمن علمی مدیریت تکنولوژی موسسه ی آموزش عالی فارابی با هدف بهبود سطح دانش عمومی و تخصصی دانشجویان و علاقه مندان به مباحث مدیریتی حول محور فناوری تشکیل شده و در ادامه با تقویت روحیه ی مطالعه و تحقیق مشارکتی سعی در خلق، تدوین، ذخیره، نشر و توزیع دانش پیرامون کاربردهای اصول و فنون مدیریت در بهینه سازی اقتصادی و مدیریتی فناوری های گوناگون دارد.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این انجمن در سالل 1397 در موسسه ی آموزش عالی فارابی تاسیس شده و با قابلیت عضوگیری داخلی و خارجی در راستای توسعه ی گفتمان های گروهی در خصوص روند و سمت وسوی تکنولوژی در حوزه های گوناگون می پردازد. این انجمن قصد دارد با استفاده از تجارب پژوهشی هیئت علمی و دانشجویان خود در آینده ای نزدیک اقدام به انتشار فصل نامه ی علمی-پژوهشی نموده و یافته های و دانش تجمعی حاصل از مطالعات خود را با جمعه ی علمی کشور به اشتراک بگذارد.</font></div>